วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศิษย์เก่าวัดสิริกาญจนาราม/ศิษย์เก่าวัดจันทร์ตะวันออก/ศิษย์เก่าวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์


บวชเป็น พระภิกษุ สามเณร ก็เรียนได้

มีโอกาสได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

วัดสิริกาญจนาราม ( วิทยาลัยบาลีสงฆ์สิริกาญจนาราม )

 พระเทพเมธาภรณ์

ปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.1-6  

รูปนี้ถ่ายด้านบน ตรงบ่อน้ำพุ พ.ศ.2530


ถ่ายที่วัดเสน่หา นครปฐม

รูปในศาลา 5 วัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ใกล้บ้านหน่อย 
ปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.1-6 
รูปพระเณรวัดจันทร์ตะวันออก 
พ.ศ.2534
พัด ป.ธ.3


แล้วย้ายไปอยู่โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ที่วัดมหาธาตุ จ.เพขรบูรณ์ 

ปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.1-6 
พ.ศ.2535

 จุดประสงค์การสร้างบล็อคนี้เพื่อ มุ่งหวังให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาได้มีหนทางการศึกษาต่อ
และให้เป็นที่รู้จัำก ในโลกอินเตอร์เนตวีดีโอ วัดสิริกาญจนาราม


วิดีโอ วัดจันทร์ตะวันออก


 เวบไซต์ส่วนตัว  คือ http://www.fanzashop.com/
ความรู้ชั้นสุดยอด คือ ความรู้คู่คุณธรรม
และยังมีอีกหลายสำนักเรียนมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการาม จ.ประจวบ

 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทรศัพท์และโทรสาร 053-718–535 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ที่  183  หมู่ที่  13  ถนนชยางกูร  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2524  ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)  โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)(ม.1/3)  และในช่วงชั้นที่ 4  (ม.4-ม.6)


โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา                                                 

                ๑.๓ ชื่อสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)   PHRAPARIYATTIDHAMPANSIVITYA SCHOOL                                                 

                ๑.๔ สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๓   หมู่ที่  ๕ วัดพันษี  ตำบลจารพัต      อำเภอศีขรภูมิ     จังหวัดสุรินทร์        ๓๒๑๑๐          

     โทรสาร      -        E-MAIL PRIYATPANSI@HOTMAIL.COM ที่อยู่เว็ปไซด์WWW.PRIYATPANSI.COM
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา[2] สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ  เลขที่  82  หมู่ที่  2  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง   รหัสไปรษณีย์   14120   โทรศัพท์  0-3569-1240 , 0-3569-1058  โทรสาร   0-3569-1920


วีดีโอ วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์