วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศิษย์เก่าวัดสิริกาญจนาราม/ศิษย์เก่าวัดจันทร์ตะวันออก/ศิษย์เก่าวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์


บวชเป็น พระภิกษุ สามเณร ก็เรียนได้

มีโอกาสได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

ผมคือศิษย์เก่าวัดสิริกาญจนาราม (ศิษย์สมัยวัดชื่อ วิทยาลัยบาลีสงฆ์สิริกาญจนาราม)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
บวชเป็นสามเณร  พ.ศ.2530

อุปัฌชาย์ชื่อ พระเทพกิตติเมธี  
(สิริ ฐานยุตโต)ที่มาของชื่อวัดสิริกาญจนาราม

 พระอาจาย์ใหญ่ชื่อ พระมหาประสงค์ วราสโย ปธ.๘
(ปัจจุบันคือ พระเทพเมธาภรณ์)


รูปนี้ถ่ายด้านบน ตรงบ่อน้ำพุ

ผมบวชเรียนอยู่ที่นี่ 2 ปี สอบได้นักธรรมโท และเรียนบาลีไวยากรณ์ที่นี่
ถ่ายที่วัดเสน่หา นครปฐม

รูปในศาลา 5 สมัยนั้น
เพื่อนๆสมัยนั้น


ย้ายไปอยู่ ที่วัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ใกล้บ้านหน่อย เรียนต่อจบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 3ประโยค จบกศน. ม.ต้น
เป็นศิษย์พระอาจารย์สมชาติ ถิรปัญโญ

รูปพระเณรสมัยอยู่วัดจันทร์ตะวันออก ถ่ายที่ไหนจำไม่ได้
พัด ป.ธ.3


แล้วย้ายไปอยู่โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ที่วัดมหาธาตุ จ.เพขรบูรณ์ 

มีสอนปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.6 

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาบาลี ที่นี่
เรียนจบเปรียญธรรม 5 ประโยค และจบม.6 จุดประสงค์การสร้างบล็อคนี้เพื่อ มุ่งหวังให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาได้มีหนทางการศึกษาต่อ
และให้เป็นที่รู้จัำก ในโลกอินเตอร์เนตวีดีโอ วัดสิริกาญจนาราม


วิดีโอ วัดจันทร์ตะวันออก


 เวบไซต์ส่วนตัว  คือ http://www.fanzashop.com/
ความรู้ชั้นสุดยอด คือ ความรู้คู่คุณธรรม
และยังมีอีกหลายสำนักเรียนมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการาม จ.ประจวบ

 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทรศัพท์และโทรสาร 053-718–535 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ที่  183  หมู่ที่  13  ถนนชยางกูร  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2524  ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)  โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)(ม.1/3)  และในช่วงชั้นที่ 4  (ม.4-ม.6)


โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา                                                 

                ๑.๓ ชื่อสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)   PHRAPARIYATTIDHAMPANSIVITYA SCHOOL                                                 

                ๑.๔ สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๓   หมู่ที่  ๕ วัดพันษี  ตำบลจารพัต      อำเภอศีขรภูมิ     จังหวัดสุรินทร์        ๓๒๑๑๐          

     โทรสาร      -        E-MAIL PRIYATPANSI@HOTMAIL.COM ที่อยู่เว็ปไซด์WWW.PRIYATPANSI.COM
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา[2] สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ  เลขที่  82  หมู่ที่  2  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง   รหัสไปรษณีย์   14120   โทรศัพท์  0-3569-1240 , 0-3569-1058  โทรสาร   0-3569-1920


วีดีโอ วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์


5 ความคิดเห็น:

 1. จากสิดวัดสิริการจนาราม นายแน่มากจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ

   ผมระลึกนึกถึง วิทยาลัยบาลีสงฆ์สิริกาญจนาราม นี้มากจริงๆ

   ชีวิตสมณะที่ต้องอยู่ในกฏระเบียบมากมาย ในสมัยนั้นเคร่งครัดมาก

   ชีวิตที่ไม่มีเวลาให้เกเร เพราะต้องทำกิจสงฆ์ เรียนหนังสือ ตลอดเวลา

   ผมได้รู้จักคำว่า ชีวิตมีค่าทุกนาที ที่นี่

   ลบ
  2. ถ้าเราบวชเรียนจบ ม.6จะศึกออกไปต่อมหาลัยสายปกติได้ไหม้คับ

   ลบ
  3. ทำงานได้ เรียนต่อได้ ปกติครับ ไม่มีปัญหาครับ

   ลบ
 2. ทำงานได้ เรียนต่อได้ ปกติครับ ไม่มีปัญหาครับ

  ตอบลบ