วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศิษย์เก่าวัดสิริกาญจนาราม/ศิษย์เก่าวัดจันทร์ตะวันออก/ศิษย์เก่าวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์


บวชเป็น พระภิกษุ สามเณร ก็เรียนได้

มีโอกาสได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

ผมคือศิษย์เก่าวัดสิริกาญจนาราม (ศิษย์สมัยวัดชื่อ วิทยาลัยบาลีสงฆ์สิริกาญจนาราม)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
บวชเป็นสามเณร  พ.ศ.2530

อุปัฌชาย์ชื่อ พระเทพกิตติเมธี  
(สิริ ฐานยุตโต)ที่มาของชื่อวัดสิริกาญจนาราม

 พระอาจาย์ใหญ่ชื่อ พระมหาประสงค์ วราสโย ปธ.๘
(ปัจจุบันคือ พระเทพเมธาภรณ์)


รูปนี้ถ่ายด้านบน ตรงบ่อน้ำพุ

ผมบวชเรียนอยู่ที่นี่ 2 ปี สอบได้นักธรรมโท และเรียนบาลีไวยากรณ์ที่นี่

ปัจจุบันมีสอนปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.6 แล้ว

(สมัยผมอยู่ไม่มี)ถ่ายที่วัดเสน่หา นครปฐม

รูปในศาลา 5 สมัยนั้น
เพื่อนๆสมัยนั้น


เนื่องจากคุณแม่ ให้ย้ายไปอยู่ ที่วัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ใกล้บ้านหน่อย 

ปัจจุบัน มีสอนปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.6 แล้ว
(สมัยผมอยู่ยังไม่่มี)


เรียนต่อจบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 3ประโยค จบกศน. ม.ต้น
เป็นศิษย์พระอาจารย์สมชาติ ถิรปัญโญ

รูปพระเณรสมัยอยู่วัดจันทร์ตะวันออก ถ่ายที่ไหนจำไม่ได้
พัด ป.ธ.3


แล้วย้ายไปอยู่โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ที่วัดมหาธาตุ จ.เพขรบูรณ์ 

มีสอนปริยัติแผนกสามัญศึกษา ม.6 

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาบาลี ที่นี่
เรียนจบเปรียญธรรม 5 ประโยค และจบม.6 จุดประสงค์การสร้างบล็อคนี้เพื่อ มุ่งหวังให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาได้มีหนทางการศึกษาต่อ
และให้เป็นที่รู้จัำก ในโลกอินเตอร์เนต


ผู้ที่เรียนจบทางนี้ก็ไม่ด้อยไปกว่าที่อื่น

มีหลายท่านรับราชการสำคัญๆอีกด้วย

เช่นเป็นอัยการ เป็นอนุศาสนาจารย์

ต่างเคยอยู่ใต้ร่มกาสาวพัตรมาก่อน

นิพฺพานปัีจฺจโย โหตุ
Knatrrg2517's Story

วีดีโอ วัดสิริกาญจนาราม


วิดีโอ วัดจันทร์ตะวันออก

รายชื่อพระเณรสมัยบวชเรียน 2530-2538
 • ส.ณ.ศิลปะ หินไชยศรี                     วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.สนิท หินไชยศรี                      วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.เอกชัย คุ้มปาพิง                     วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.นาวิน เทียนสมจิตร                  วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.มานะ อุดมนาม                        วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.อำนาจ ทองพูล                        วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.อำนาจ เข็มอินทร์                     วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.วิมล ใจใส                                 วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.สมรัก คำใจ                               วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.มาณพ คงทับ(กี้)                       วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.สัญญา แพงพันตอง                    วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.แทน                                        วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.ประทวน  ทานมัย (อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย)     วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.วิชิต   ทานมัย                              วัดสิริกาญจนาราม
 • ส.ณ.ณัฐภัทร์ ไข่เทศ    ป.ธ.๗                     วัดจันทร์ตะวันออก (ปัจจุบัน เป็นอนุศาสนาจารย์ จังหวัดสมุทรสาคร)
 • ส.ณ.สถิตย์พร ศรีกันต์ ป.ธ.๕   ม.6  (บ้านเกิด จ.ขอนแก่น) วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ (ปัจจุบัน เป็นอัยการจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วย)
 • ส.ณ.พลวัฒน์ สีบุญมา   ม.6                  วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์
 • ส.ณ.สมชาย คชพันธ์                        วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
 • พระมหาอำนวย     ป.ธ.๕   ม.6                         วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์
 • พระมหาพงษ์พันธ์   ป.ธ.๓ ม.6                         วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์
 • หลวงพ่อพระมหาชม ภูริปั้ญโญ  ป.ธ.๘        เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันออก
 • พระบุญเลิศ                                       วัดจันทร์ตะวันออก
 • พระบุญลือ                                         วัดจันทร์ตะวันออก
 • พระอาจารย์ณรงค์                             วัดจันทร์ตะวันออก
 • พระอาจารย์มหาประโยชน์    ป.ธ.๖             วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์
 • พระอาจารย์มหาสมชาติ ถิรปัญโญ    วัดจันทร์ตะวันออก
 • ส.ณ.เสรี(น้อง)    ป.ธ.๓    ม.3                          วัดจันทร์ตะวันออก
 • ส.ณ.ทวิธ              ป.ธ.๓  (บ้านเกิด จ.สุโขทัย)                            วัดจันทร์ตะวันออก
 • ส.ณ.ดำ     (บ้านเกิด จ.กำแพงเพชร)                                วัดจันทร์ตะวันออก
 • พระอาจารย์มหา ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.6              วัดจันทร์ตะวันออก                                                    (ปัจจุบัน พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย รองเจ้าคณะอำเภอ)                      
 • พระศรีพัชโรดม (สุรินทร์ ชุตินฺธโร)  (ปัจจุบัน พระเทพรัตนกวี) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์
 • พระวิทูรย์ เขมวีโร  วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ ม.6(ปัจจุบันพระครูปลัดวิทูรย์ เขมวีโร)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
 • ส.ณ.ดาวฤกษ์ ป.ธ.๕ ม.6
 • ส.ณ.ชาตรี    ป.ธ.๕ ม.6
 • ส.ณ.วิสิษฐ์    ป.ธ.๓ ม.6
 • พระอาจารย์มหาสมชาติ ถิรปัญโญ ป.ธ.๕ (บ้านเกิด จ.ชลบุรี)
 • อื่นๆอีกหลายรูป ฯลฯ      

โดย ณัฐพล รุ่งเรือง

ภาพปัจจุบัน
 เวบไซต์ส่วนตัว  คือ http://www.fanzashop.com/


Skype : fanza2517

ความรู้ชั้นสุดยอด คือ ความรู้คู่คุณธรรม
และยังมีอีกหลายสำนักเรียนมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการาม จ.ประจวบ

 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทรศัพท์และโทรสาร 053-718–535 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ที่  183  หมู่ที่  13  ถนนชยางกูร  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2524  ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)  โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)(ม.1/3)  และในช่วงชั้นที่ 4  (ม.4-ม.6)


โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา                                                 

                ๑.๓ ชื่อสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)   PHRAPARIYATTIDHAMPANSIVITYA SCHOOL                                                 

                ๑.๔ สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๓   หมู่ที่  ๕ วัดพันษี  ตำบลจารพัต      อำเภอศีขรภูมิ     จังหวัดสุรินทร์        ๓๒๑๑๐          

     โทรสาร      -        E-MAIL PRIYATPANSI@HOTMAIL.COM ที่อยู่เว็ปไซด์WWW.PRIYATPANSI.COM
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา[2] สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ  เลขที่  82  หมู่ที่  2  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง   รหัสไปรษณีย์   14120   โทรศัพท์  0-3569-1240 , 0-3569-1058  โทรสาร   0-3569-1920


วีดีโอ วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์